Energiahoito etänä / Energy treatment remotely

50,00 

Energiahoitoa on montaa eri tapaa toteuttaa.

Omani on selkeä ja suoraviivainen. Teen energiahoitoja etämuotoisesti ja fyysisessä kontaktissa.

Etämuotoisesti suoritettava Energiahoito toteutetaan niin, että ”lataan hoidon valmiiksi” asiakkaalle, jolloin asiakas voi vastaanottaa hoidon hänelle parhaiten sopivalla aikataululla. Yleisimmin suosittelen ottamaan hoidon vastaan yötä vasten, jolloin keho on rennoimmillaan ja hoito pääsee vaikuttamaan kehossa.

Välittämäni energiahoito on kehon omaa paranemismekanismia buustaavaa hoitoa. Minä en paranna ketään, vaan minun kauttani välittyvä hoito käynnistää kehon parantamaan itse itsensä.

Mitä kehossa tapahtuu fyysisesti etähoidoisssa? -Ei välttämättä aluksi yhtään mitään. Hoitoa ei välttämättä edes huomaa olleen, mutta vaikutukset näkyvätkin pääsääntöisesti 1-14vrk sisällä hoidosta, kuten myös yleisesti fyysisissä energiahoidoissa. Mitä herkempi ihminen on aisteiltaan, sen herkemmin myös ihminen pystyy tuntemaan hoidon kehossaan myös hoitohetkellä.

Millainen on fyysisen kontaktin energiahoito?

Fyysisessä kontaktissa kosketan asiakasta, mutta vain laskemalla kämmeneni asiakkaan päälle. Jos asiakas esimerkiksi makaa selällään ja hän on esitietokyselyssä ilmoittanut että häntä on jo pitkään koskenut polveen, laitan käteni polven päälle. Jos asiakas on taas ilmoittanut että haluaa hoitoa kokonaisvaltaisesti, eikä osaa nimetä tiettyä aluetta, mikä vaatisi hoitoa, tällöin lähden liikkeelle akupisteiden painelusta jalkapohjista ja siirryn intuitiivisesti sille kehon osa-alueelle, minkä tunnen kutsuvan energiahoitoa. Pääsääntöisesti alueina ovat: jalat, vatsa, kädet, rintakehä ja pää. Mikäli taas asiakas istuu, kädet ohjautuvat niskan alueelle ja yläselkään. Toisinaan intuitio ohjaa myös hieromaan kevyin liikkein asiakkaan selkärangan viereisiä lihaksia, jotka stimuloivat verenkierron vilkastumaan ja buustaavat kehon sitä kautta parantamaan itse itsensä.

Yksilöstä riippuen, asiakkaalle saattaa tulla kuuma tai kylmä hoidon aikana. Fyysisessä kontaktissa annan aina viltin päälle ja etäyhteyksissä suosittelen asiakasta menemään peiton alle sänkyyn tai sohvalle, koska 99%:sti välittämäni hoidot ovat alkaneet nukuttamaan asiakkaita.

Siksi myös mm. unettomuudesta kärsineet ovat hyödyntäneet energiahoitopalveluani. Kaikkiin kehon ongelmiin, sairauksiin ja oireisiin on ollut hyötyä energiahoidoista.

Energiahoitopalveluiden lisäksi saatavissa myös energiapuhdistuksia, joka tarkoittaa erillistä energeettistä puhdistusta mm. äidin ja isän puolen sukulinjoista sekä kotien, pihojen, ympäristöjen ja läheisten ihmisten välien puhdistuksia. Energiapuhdistuksen pitävät sisällään myös aaveiden/henkien/kummitusten puhdistamisen aktiviisista taloista. Mikäli kotonasi häiritsee jokin, mitä ei näe, mutta se aiheuttaa elämääsi/elämäänne hankaluuksia, voit tilata tästä nyt oman palvelun kaupasta.

In english:

There are many different ways to implement energy therapy.

My own is clear and straightforward. I do energy treatments remotely and in physical contact.

Remotely performed Energy Treatment is implemented by ”loading the treatment ready” for the client, so that the client can receive the treatment on the schedule that best suits him or her. Most commonly, I recommend taking the treatment at night, when the body is at its most relaxed and the treatment can have an effect on the body.

The energy therapy I provide is a treatment that boosts the body’s own healing mechanism. I do not heal anyone, but the care conveyed through me triggers the body to heal itself.

What physically happens to the body in telecare? -Not necessarily anything at first. Treatment may not even be noticed, but the effects are usually seen within 1-14 days of treatment, as is the case with physical energy therapies in general. The more sensitive a person is to their senses, the more sensitive a person is to be able to feel the treatment in their body even at the time of treatment.

What is the energy treatment of physical contact?

In physical contact, I touch the customer, but only by placing my palm on the customer. For example, if a client is lying on their back and has indicated in a preliminary survey that they have been touched by the knee for a long time, I will put my hand on the knee. If the client has again stated that he wants treatment holistically and is unable to name a specific area that would require treatment, then I start moving from acupressure pressure on the soles of the feet and intuitively move to the part of the body I feel called energy therapy. As a rule, the areas are: legs, abdomen, hands, chest and head. If, on the other hand, the client is sitting, the hands are directed to the neck area and upper back. Sometimes intuition also directs to massage with light movements the muscles adjacent to the client’s spine, which stimulate blood circulation to stimulate and thereby boost the body to heal itself.

Depending on the individual, the client may become hot or cold during treatment. In physical contact, I always lay on the blanket and remotely recommend the client to go under the blanket to the bed or couch, because 99% of the treatments I care about have started to put the clients to sleep.

Therefore, e.g. those suffering from insomnia have taken advantage of my energy management services. All of the body’s problems, diseases, and symptoms have benefited from energy treatments.

In addition to energy management services, energy cleaning is also available, which means separate energy cleaning, e.g. mother’s and father’s side of the family lines as well as homes, yards, environments and people who are close intervals cleanups. Energy cleansing also includes cleaning ghosts / spirits / ghosts from active houses. If your home is disturbed by something you can’t see, but it causes trouble in your life / life, you can order this service from the store now.