Hyvinvointipaketti etänä: kanavointi, energiahoito, puhdistus / Wellness Package remotely: channeling, energy treatment, cleansing

120,00 

Nyt saatavissa myös hyvinvointipaketteja.

Asiakas saa tilatessaan itse valita, millaisen kanavoinnin haluaa, millaisen energiahoidon hän haluaa ja millaisen puhdistuksen hän haluaa.

Kanavointi vaihtoehtoja on: menneisyys (menneet elämät), tämä hetki (parisuhde, työ, perhe, rakkaus jne.) tai tulevaisuus (näkymiä/viitteitä/symboleja/vinkkejä). Suoranaisia vastauksia ei koskaan anneta tulevaisuudesta, sillä me itse jokainen määritämme oman tulevaisuutemme.

Energiahoito voi olla hoito itselle, läheiselle, kotieläimelle – minkä kokeekaan tarpeelliseksi tässä hetkessä.

Puhdistuksella tarkoitetaan oman kodin, tärkeän paikan tai jopa oman energiakentän puhdistusta. Energiahoidossa pureudutaan pääsääntöisesti vain kehoon, mieleen, sieluun ja niiden hoitamiseen, kun taas puhdistuksessa keskitytään ns. ulkopuoliseen, joka koskee yhtälailla eri energiatasoja, kenttiä, auroja, astraalimaailmaa, menneitä elämiä, sukulinjoja, kiinnittymiä, implantteja, yhteyksiä, fyysisiä taloja tai rakennuksia, metsää, paikkoja … puhdistettavia kohteita on lukematon määrä, mutta kaikki on mahdollista puhdistaa, kun kyse on joka hetki kehittyvästä energiasta.

Tilaus verkkokaupastamme tai kehonsielu@gmail.com, josta saat vastausviestinä maksutiedot ja kartoittavat lisäkysymykset palvelun laadun ja toimitusajankohdan varmistamiseksi.

In english:

Wellness packages now also available.

When ordering, the customer can choose what kind of channeling he wants, what kind of energy treatment he wants and what kind of cleaning he wants.

The channeling options are: past (past lives), present (relationship, work, family, love, etc.) or future (prospects / hints / symbols / tips). Direct answers are never given about the future, for each of us determines our own future.

Energy therapy can be a treatment for yourself, a loved one, a pet – whatever you find necessary at this moment.

Cleaning means cleaning your own home, an important place or even your own energy field. As a rule, energy therapy focuses only on the body, mind, soul and their care, while purification focuses on the so-called to an outsider who equally applies to different energy levels, fields, plows, astral world, past lives, lineages, attachments, implants, connections, physical houses or buildings, forest, places … there are countless items to clean, but it is possible to clean everything when it comes to is every moment of evolving energy.

Order from our online store or kehonsielu@gmail.com, where you will receive payment information and additional questions to ensure service quality and delivery time as a reply message.